• ۰۲۱-۲۲۵۵۴۴۲۱
  • ساعت کاری شرکت از 8:30 الی 16:30 میباشد
  • نام پروژه: زیر ساخت های صنعتی
  • موقعیت: ایران - تهران
  • سال تکمیل: 1399
  • ارزش: 3/5 میلیارد تومان
  • اجرا: گروه توسعه و بازرگانی رویین پل